Οι υποενότητες περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:

 

Η διαδικασία της Μπολόνια και η σύνδεσή της με την ανάπτυξη και την απασχολησιμότητα.

 • Η διαδικασία της Μπολόνια, πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές
 • Η διεθνής ανταγωνιστικότητα του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Πολιτικές για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων
 • Εφαρμογή ενός κοινού πλαισίου/δομής επαγγελματικών προσόντων.
 • Αναγνώριση και διασφάλιση ποιότητας.

Η Απασχολησιμότητα των αποφοίτων και των ερευνητών

 • Ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών και απασχολησιμότητα
 • ΑΕΙ και στρατηγικές απασχολησιμότητας που να αντικατοπτρίζουν τις πρόσφατες τάσεις σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά εργασίας
 • Συνεργασία μεταξύ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και επιχειρήσεων/εργοδοτών για την ανάπτυξη ευκαριών απασχόλησης για μελλοντικούς πτυχιούχους
 • Απόφοιτοι στην αγορά εργασίας: μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία
 • Ερευνητές στην αγορά εργασίας

Ανθρώπινο Δυναμικό, Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας

 • Βελτίωση της ποιότητας διαδασκαλίας
 • Ο ρόλος των ακαδημαϊκών και των ερευνητών σε ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα
 • Μετάβαση ή μετάφραση: Ο ρόλος του υπεύθυνου μεταφοράς γνώσης
 • Ο πόλεμος για τα ταλέντα: Brain Drain & Brain Gain

Επιχειρηματική εκπαίδευση και ο ρόλος των Πανεπιστημίων

 • Επιχειρηματική εκπαίδευση για την προετοιμασία των αποφοίτων για το μέλλον
 • Σχεδιασμός και παροχή προγραμμάτων σπουδών για τις δεξιότητες του αύριο
 • Ενθάρρυνση και αξιολόγηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας, συμπεριφοράς και δημιουργικότητας.
 • Υποστήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των φοιτητών: Αναγνώριση του ταλέντου και προώθηση της ανάπτυξης

Έρευνα και Καινοτομία

 • Επιστημονικά και ερευνητικά πάρκα ως τόποι αλληλεπίδρασης πανεπιστημίου-βιομηχανίας
 • Ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες που υποστηρίζουν και διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων.

Knowledge ecologies: ο ρόλος των ΑΕΙ στην έξυπνη εξειδίκευση και ανάπτυξη

 • Εκπαιδευτικές πόλεις της UNESCO
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη περιοχών καινοτομίας
 • Το πανεπιστήμιο ως συνδετικό ίδρυμα της πόλης: Ένας σύνδεσμος για τις προκλήσεις των πόλεων και των περιφερειών
 • Δημιουργία και ενορχήστρωση περιφερειακών και εθνικών συστημάτων καινοτομίας
 • Ενθάρρυνση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης
 • Ο ρόλος των Πανεπιστημίων στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Έξυπνη Εξειδίκευση: Δημιουργία μιας οικονομίας με γνώμονα την καινοτομία
 • Υπεύθυνη έρευνα και κοινωνική καινοτομία: ο ρόλος των πολιτών και της κοινωνίας

Πανεπιστήμιο – Επιχειρηματική Συνεργασία

 • Εδραίωση και καλλιέργεια επιτυχημένων σχέσεων με μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Προώθηση μιας ολιστικής προσέγγισης για την ανάπτυξη των σχέσεων πανεπιστημίου-βιομηχανίας
 • Πρότυπα και μέθοδοι για την ενίσχυση της δυναμικής της εξωτερικής δέσμευσης των πανεπιστημίων και της βιομηχανίας.
 • Ο ρόλος των εκκολαπτηρίων και των επιχειρηματικών κέντρων στην προώθηση των start-up και scale-up εταιρειών.

 Το χάσμα καινοτομίας στην Ευρώπη

 • Εντοπισμός εσωτερικών επιχειρηματιών (intrapreneurs)
 • Καινοτομία στην Εκθετική Οικονομία: Digital Disruption και γεφύρωση του χάσματος μεταξύ Νέων Καινοτομιών και Εφαρμογής.
 • Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ εφεύρεσης και καινοτομίας: ο ρόλος των πανεπιστημιακών start-up προγραμμάτων και του ιδιωτικού τομέα.