policy briefs

Policy Brief Series 2020-21


policy briefs

Policy Brief Series 2019


synedrio

Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου: Μελετώντας, Διδάσκοντας, Μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση 

1st International Conference: Studying, Teaching, Learning the European Union

Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνεδρίου: 1-3 Σεπτεμβρίου 2017

ISBN: 978-960-08-0814-8